0969 961 312 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC MỸ PHẨM

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Căn cứ theo thông tư 06 về công bố mỹ phẩm (thông tư Số: 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ y tế) 

Cơ quan kiểm tra chất lượng mỹ phẩm ở Trung ương là Cục Quản lý dược mỹ phẩm – Bộ Y tế ( tên gọi đúng theo cơ cấu tổ chức là Cục quản lý dược ).  Cục Quản lý dược mỹ phẩm chỉ đạo hệ thống kiểm nghiệm trên phạm vi toàn quốc. Trong hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng mỹ phẩm, Cục Quản lý dược mỹ phẩm phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai và giám sát các hoạt động về hậu mại đối với các sản phẩm mỹ phẩm.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm mỹ phẩm của các cơ quan kiểm nghiệm nhà nước, Cục Quản lý dược mỹ phẩm- Bộ Y tế là cơ quan kết luận chất lượng mỹ phẩm trên phạm vi toàn quốc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC MỸ PHẨM 

Địa chỉ: 138A Giảng Võ – Hà Nội

Địa chỉ truy cập về công bố mỹ phẩm online http://congbomypham.cqldvn.gov.vn ( kể từ ngày 1/7/2017 tất cả các hồ sơ công bố mỹ phẩm online đều bắt buộc thực hiện online trên hệ thống 1 cửa quốc gia http://vnsw.gov.vn) 

Thông tin tài khoản nộp lệ phí công bố sản phẩm mỹ phẩm: 

Tên tài khoản: CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số tài khoản(VND): 84668688

Tại: VPBANK – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 

Xem cách tra cứu công bố mỹ phẩm tại đây   

THÔNG TƯ 06 VỀ CÔNG BỐ MỸ PHẨM

TÌM HIỂU VỀ THỦ TỤC CÔNG BỐ MỸ PHẨM 

HỒ SƠ CÔNG BỐ MỸ PHẨM 

TRA CỨU CÔNG BỐ MỸ PHẨM 

DỊCH VỤ CÔNG BỐ MỸ PHẨM