0969 961 312 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

Posts Tagged ‘dịch vụ khai báo hóa chất’

DỊCH VỤ KHAI BÁO HÓA CHẤT

KHAI BÁO HÓA CHẤT BẤT BUỘC ĐỐI VỚI NHỮNG LOẠI HÓA CHẤT NÀO:  Là những loại hàng thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo tại Phụ lục V Nghị định số 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật […]