0969 88 3838 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

Posts Tagged ‘nhập khẩu máy in’

[2019] DANH MỤC HÀNG PHẢI XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN

DANH MỤC THIẾT BỊ NGÀNH IN PHẢI XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU Theo thông tư 22/2018/TT-BTTTT (thay thế thông tư 41/2016/ TT-BTTTT) có hiệu lực từ ngày 12/02/ 2019. Thông tư quy định danh mục hàng hóa thiết bị phải xin giấy phép nhập khẩu thiết bị in theo mã HS thuộc quản lý của Bộ thông tin […]

XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN

XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN  Các văn bản quy định: Văn bản 01/VBHN-BTTTT(2018) trong văn bản này quy định 1 số vấn đề về quyền hạn của Cục xuất bản, in và phát hành, sở thông tin truyền thông các tỉnh, mẫu đơn xin giấy phép nhập khẩu máy in, xin tờ khai […]

Máy in

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG MÁY IN Các Văn bản – Tài liệu cần lưu ý trước khi thực hiện dán nhãn năng lượng máy in: Quyết định QĐ 04_2017_QĐ-Ttg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng chính (thay thế Quyết định 51/2011/TTg ngày 12/9/2011) phủ phê duyệt danh mục các mặt hàng phải kiểm tra Hiệu suất năng lượng và […]