0969 88 3838 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

Posts Tagged ‘thông tư 03-2018-bgtvt’

Thông tư 03-2018-TT-BGTVT quy định kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

Cần 12 loại giấy tờ để kiểm tra chất lượng 01 ô tô nhập khẩu mới Nội dung này được quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017. […]