0969 88 3838 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

Posts Tagged ‘các mặt hàng dán nhãn năng lượng’

Danh mục dán nhãn năng lượng và TCVN áp dụng

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN Ngày 09 tháng 03 năm 2017, Thủ tướng chính phủ ký quyết định số 04/2017/QĐ-TTG về việc phê duyệt danh mục dán nhãn năng lượng ,áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện […]