0969 88 3838 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

Posts Tagged ‘dịch vụ công bố bao bì thực phẩm’

DỊCH VỤ CÔNG BỐ BAO BÌ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

CÔNG BỐ BAO BÌ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU  Căn cứ pháp pháp lý công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm Luật An Toàn thực phẩm số 55/2010/QH12  Nghị đinh 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật an toàn thực phẩm và thông tư 19/2012/TT-BYT  Bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm là […]